Gif.

Metease Sports ngày 1 tháng 9: Từ Frarma vận chuyển miễn phí Liverpool là trọng tâm của khoảnh khắc cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, và pháo hoa đẹp…